Yết thị

Ngoài đường không có đèn. Tối đến, quan phủ doãn đi vấp phải người ta, lấy làm giận lắm. Sáng ra, quan truyền yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn”

– Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người.

– Quan hỏi: Ngươi không đọc yến thị à?

– Người kia đáp: Bẩm có đọc.

– Thế sao ngươi không cầm đèn?

– Bẩm có, tôi có đèn.

– Thế sao trong đèn không cắm nến?

– Bẩm yến thị chỉ thấy nói cầm đèn, chớ không thấy nói cắm nến.

– Quan phủ doãn về, sáng hôm sau lại ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến”.

– Đêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người.

– Quan lại quở: Đi đêm sao không có đèn có nến?

– Người kia đáp: Bẩm, tôi có đủ đèn đủ nến ạ!

– Thế sao ngươi không thắp nến?

– Bẩm, vì trong yết thị không thấy nói thắp nến.

– Quan phủ doãn về, mai lại ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến, nến phải thắp”

– Nhưng hôm sau, nửa đêm quan đi lại vấp phải một người có đèn, có nến nhưng đã thắp hết nến rồi. Quan lại quở.

– Người kia nói: Bẩm, trong yết thị không thấy nói hết cây nến phải tiếp cây nến khác ạ !

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang