Nhà sư chuẩn mực!

Có gia đình gửi con đến học đạo ở chùa nọ, người con về than vãn, một hôm 2 bố mẹ đến chùa trách thầy tu:

– Thầy tu, sao ông lại chửi con tôi?

– Thầy tu: Mô Phật! Bần tăng chưa chửi ai bao giờ!

– Bố: Ông còn đánh con tôi nữa.

– TT: Mô Phật, Bần tăng chưa đánh ai bao giờ.

– Bố: Bực à nghen, ông muốn đánh lộn hả?

– TT: Mô Phật, Mô Phật, Thiện tai, thiện tai! Bần tăng chưa ngán ai bao giờ, mời!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang