Lấy đâu ra mà rặn…

Có một anh học trò, thầy ra cho một bài văn khó quá. Anh ta làm ba ngày ba đêm vẫn không xong, cứ hết đứng lại ngồi, thở ngắn than dài. Chị vợ thấy mà thương hại, mới hỏi:

– Làm văn có khó bằng tôi rặn đẻ không, anh?  Anh chồng phì cười, đáp:

– Trời ơi! Khó gấp mấy lần chứ! Ðẻ thì có con ở trong bụng, rặn mãi rồi cũng phải ra. Chứ làm văn, chữ đã không có, lấy đâu mà rặn!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang