Đau ở đâu

Bác sĩ:

– Anh đau ở đâu, lấy tay chỉ cho tôi xem!

Bệnh nhân:

– Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này, chỉ ở đâu cũng đau hết…

Bác sĩ:

– Như vậy thì đúng anh đau ở ngón tay rồi!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang