Chồng yêu

Lỗ mũi mười tám gánh lông,

Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho.

Đêm nằm thì ngáy o o …

Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà.

Đi chợ thì hay ăn quà,

Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm.

Trên đầu những rác cùng cơm.

Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang