Bốn cẳng, sáu cẳng

Một thầy cai sai lính lệ đi có việc gấp, bảo anh ta lấy ngựa mà cưỡi.
Anh lính lệ dắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, cứ xắn quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa.

Người qua đường lấy làm lạ hỏi:

– Anh điên hay sao mà không cưỡi lên ngựa chạy cho mau?  Anh lính lệ trả lời:

– Khéo cho anh! Bốn cẳng lại nhanh hơn sáu cẳng được à!

Bài viết liên quan

Bài viết mới

Bút chì

Xung đột

Người anh

Nhà nông học

Ngân lang